På gång i Ubmeje & Sápmi

Ren

Det pågår många samiska aktiviteter i Ubmeje/Umeå, inte alltid arrangerade av Såhkie Umeå sameförening. Här vill vi informera om dessa aktiviteter. Umeå kommun är en förvaltningskommun för det samiska språket. Det innebär att kommunen åtagit sig att bl a

  • Skydda/främja det samiska språket och kulturen, särskilt med fokus på barn
  • Ge service och erbjuda myndighetskontakt helt/delvis på samiska vid efterfrågan
  • Erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan

I detta arbete är samerna i Ubmeje/Umeå delaktiga genom den samiska delegationen och de samiska referensgrupperna. Där planeras de samiska aktiviteterna i Ubmeje/Umeå i samarbete mellan kommunens tjänstemän och de samiska representanterna.

Läs mer: www.umea.se/minoritet och www.cesam.umu.se

Även andra aktörers aktiviteter finns med i kalendern. Kalendern uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i takt med att informationen når oss. Om du är arrangör och anordnar någon samisk aktivitet i Ubmeje/Umeå så kan du meddela detta till info@sahkie.se så kommer det med i kalendern.