Kultuvrrapolitïjkaladtje åjvvietjåhkkaniemiev


Illustration: Erica Huuva

Kultuvrra- jah sámienminisstare Amanda Lind rahppá kultuvrrapolitïjkaladtje åjvvietjåhkkaniemiev Kultuvran ájjagiste Ubmejisne njukttjamánuon 6 b. 2019

Tjåhkkaniemiesne diggieduvva båhtije ájgien kultuvrrapolitïjkka Sámiesne ja gukttie sámien kultuvrra máhttá uvddanit. Sámien dáhvuon kultuvraladtje infrastruktuvran leä sjiebtjies vuađđuo jah dassnie leäh vánies uvddanememáhttielisvuadah. Kultuvran ájnas rålla demokratïjjan uvddaniäbmáje, syöbradahkkan tseggemisse jah vaj álgguoålbmagijde vujdnasisse buöktietuvveh leä guavdátje ássjie viäráldisne. Mijjah sïjttabe bivddemen båktta rïjkijgasskasadtje ássjiedåbddijijde uhttsadit jiätjá perspektïjvijde jah uvddamiärkijde politïjkkije jah uvddaniäbmáje.

Ulbmie leä dahkkat strategaladtje háriev sámien kultuvrrapolitïjkkije Sámiesne, juhkka leä åssie álgguoålbmagijste viäráldisne.

Såhkie Ubmejen sámienseäbrrie bivddeje kultuvrradåjmijde Sámiesne jah Nuarttarïjkijne, rïjkijgasskasadtje álgguoålbmagenássjiedåbddijijde, organisasjuvnijde, sámien kultuvrrabarggijijde, åjváladtjijde, kultuvrrapolitïjkaladtje jah sámienpolitïjkaladtje politïjkkárijde jah virggiealmatjijde, uhttsadejjijde jah almatjijde mah jïjttjase virgijne leäh åssie sámien byjrrasiste jah áj sämijde jah almatjijde mah lágiedeäh ässjijde.

Tjåhkkaniebmie leä akttanbargguo Giron Sámi Teáhterijne.

Ájggie: njukttjamánuon 6. b. j. 12 – njukttjamánuon 7. b. j. 12
Sijjie: Låvdagüdijne, Ráđđieståbuontårgasne, Ubmejisne
Diedietiebmie: www.asmevent.se/toppmote

Åjvvietjåhkkaniebmie leä guavdátje sisadnátis Ubmejen Bejvij 20-jábien åvvadallamisne, juhkka leä åbba vahkkuon njukttjamánuon 2-10 bejvij Ubmejisne.

*Sámien kultuvrradåjmijne Sverjesne leä syjtade vujdnasisse buökttiet, problematiseret jah lissietit máhtuov sämij birra ja áj sämijde. Vïjtta sámien kultuvrrainstitusjuvnah – Giron Sámi Teáhter, Sámi Duodji, Tráhppie, Sámien girjjievuarkká jah Gaaltije, Ájtte – Duaddar- jah sámiendávviervuarkán guaran, leäh sämij arenah sámien kultuvrrije. 17 miljuvnh kr mah Sverjen stáhtaste bühth sämij kultuvrrije buakttá sjiebtjies vuađuov vánies uvddanememáhttielisvuadij.