Information om Ur kulturens källa


Illustration: Erica Huuva

En stor anledning till den magra infrastrukturen är det låga statliga stödet till samisk kultur som administreras av Sametinget. Bidraget höjdes visserligen 2018, men förutsättningarna för de samiska kulturverksamheternas och kulturarbetarnas möjligheter för utveckling är dock fortfarande mycket begränsade.

Betydelsen av kulturens roll för demokratiutveckling och samhällsbyggande samt för synliggörandet av urfolk är en central fråga internationellt liksom i ett samiskt/svenskt/nordiskt perspektiv.

I Sverige räknar man till fem samiska kulturinstitutioner; Giron Sámi Teáhter, Sámi Duodji, Tráhppie, Samiska biblioteket och Gaaltije, vid sidan om Fjäll- och samemuseet Ájtte.

Såhkie Umeå sameförening vill lyfta frågorna om kulturens villkor och därför bjuda in till ett toppmöte i Ubmeje/Umeå.

 

Vi vill

Göra en genomlysning av samisk kulturpolitik på alla nivåer. Öka kunskapen kring den samiska kultursektorns betydelse. Öka olika aktörers möjligheter att bidra till utveckling. Öka möjligheterna för kulturarbetare att möta en ny publik. Öka uppdraget för arrangörer och institutioner.

Vaska fram en strategisk långsiktig riktning för samisk kulturpolitik.

Bjuda in Kulturaktörer i Sápmi och Sverige. Organisationer, samiska kulturarbetare, politiker och tjänstemän inom kulturpolitik och samepolitik. Forskare och yrkesutövare som är delaktiga i den samiska miljön. Vi riktar oss till både samer och en intresserad allmänhet.