Information om Kulturpolitiska toppmötet


Illustration: Erica Huuva

Välkommen till Kulturpolitiska toppmötet i Umeå!

På toppmötet diskuterar vi framtidens kulturpolitik i Sápmi och hur den samiska kultursektorn ska utvecklas. Såhkie Umeå sameförening bidrar, genom det kulturpolitiska toppmötet, till att genomlysa samisk kulturpolitik, att öka kunskapen kring urfolks och den samiska kultursektorns betydelse, att öka olika aktörers möjligheter att bidra till utveckling, att öka möjligheterna för kulturarbetare till nya publikmöten, att öka uppdraget för arrangörer och institutioner.

Målet är att skapa en strategisk långsiktig riktning för samisk kulturpolitik i Sápmi, som en del av ursprungsbefolkningen i världen.

Kulturens betydande roll för demokratiutveckling, samhällsbyggande och synliggörande av urfolk är en central fråga internationellt.  Genom att bjuda in internationella experter på toppmötet vill vi utforska andra perspektiv och exempel på politik och utveckling.

De samiska kulturverksamheterna i Sverige har ambitionen att synliggöra, problematisera och bidra till kunskap om och för samer. De fem samiska kulturinstitutionerna – Giron Sámi Teáhter, Sámi Duodji, Tráhppie, Samiska biblioteket och Gaaltije, vid sidan om Fjäll- och samemuséet Ájtte, är samernas arenor för samisk kultur. De 17 miljoner kr som utgår från svenska staten till samers kultur gör att den står på en mycket bräcklig grund med begränsade utvecklingsmöjligheter. I jämförelse kan nämnas att den norska staten bidrar med ca åtta gånger så mycket till samisk kultur.

Såhkie Umeå sameförening bjuder in kulturaktörer i Sápmi och Norden, organisationer, samiska kulturarbetare, myndigheter, politiker och tjänstemän inom kulturpolitik och samepolitik, forskare och yrkesutövare som är delaktiga i den samiska miljön samt samer och en intresserad allmänhet. Samarbetspartner är Giron Sámi Teáhter.

Tid: 6 mars kl 12 – 7 mars kl 12
Plats: Tältkåtor, Rådhustorget, Umeå
Anmälan: www.asmevent.se/toppmote

Toppmötet är det centrala temat i Ubmejen Biejviehs / Samiska veckans 20-årsjubileum som pågår hela veckan 2-10 mars i Umeå.